ලියාපදිංචි වන සෑම සිසුවකුටම,

 • ලියාපදිංචිය නොමිලේ

 • සෑම පාඩමක් සඳහා ම මාර්ගගත ක්‍රමයට පිළිතුරු සැපයිය හැකි බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් ලබාදීම

 • සෑම පාඩමක ම ඇති ක්‍රියාකාරකම් හා ප්‍රායෝගික අභ්‍යාස සියල්ලම සෑම පාඩමක් ම අවසානයේ සාකච්ඡා කර පිළිතුරු ලබාදීම

 • ඉතිහාසය හා භූගෝල විද්‍යාව විෂයට අදාළ ජාතික පාසල් හා පළාත් පාසල්හි පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු පත්‍ර නොමිලේ ලබා දීම

 • සෑම පාඩමක් සඳහාම අමතර විෂය කරුණු වෙබ් අඩවියට එකතු කිරීමෙන් කියවීමට සැලැස්වීම

 • මඟ හැරුණු පාඩම් හා මඟ හැරුණු පන්ති සඳහා නැවත නැවත නැරඹිය හැකි පරිදි Video

 

ශිල්ප දනව්ව මාර්ගගත (Online) අධ්‍යාපනයේ වාසී

 •  ඔබගේ නිවසේ මේසය මත හිඳිමින් ඉතා පහසු පරිසරයක විෂයය දැනුම ලබා ගත හැකි වීම

 • ඉතා උසස් තත්ත්වයේ පන්ති සොයාගෙන නගරයට වෙත පැමිණිමට අවශ්‍ය නොවේ

 • අධික පන්ති ගාස්තුල බස් වියදම්ල ත්‍රීවීල් ගාස්තු ආදීය සඳහා වියදම් නොවීම

 • දරුවන් නිවසේ සිට අධ්‍යාපනික කටයුතු වල නිරත වීම තුළ ආරක්ෂාව සහතික වීම

 • පන්ති වෙලාවෙන් අමතරව ස්වයං අධ්‍යයනයේ නිරත වීමට හැකි පරිදි සැකසු වෙබ් අඩවියක් තිබීම

 • ඉතිහාසය හා භූගෝල විද්‍යාවට අමතරව අනෙකුත් විෂයන් සඳහා අමතර කියවීම්, පසුගිය හා ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර වෙබ් අඩවිය හරහා ලබාදීම

 • සියලුම ගුරු අත්පොත් හා පෙළ පොත් ඩිජිටල් ක්‍රමයට වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබ අතට පත් කරවීම

 •  තොරතුරු තාක්ෂණ දැනුම නිරන්තරව ඔබට ලබා දීම

 • අනාගත මාර්ගගත (Online) අධ්‍යාපනයේ සියලු අවස්ථා වර්තමානයේදී ම ලබාදීම

 • අනවශ්‍ය වියදම් මඟහැරී යාම තුළ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනික කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය ටැබ් පරිගණකයක් හෝ පරිගණකයක් ලබා ගැනීමට මුදල් ඉතිරි වීම

 • පන්තියේ සිදුකළ අධ්‍යයනයන් ඔබට පහසු වේලාවක නැවත නැවත නැරඹීමේ අවස්ථාව. 

 පන්ති පැවැත්වෙන ආකාරය පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීම පහළින්… 

 2021 වර්ෂයේ පන්ති කාලසටහන පහළින්…  

Grade 6
Monday Saturday Sunday
Sinhala History /Geography/Civic Maths
5.30-7.00pm 7.00-8.30am 7.30-9.00am
Science ICT
6.00-7.30pm 1.00-2.00pm
Grade 7
Tusday Wednesday Saturday Sunday
(Sinhala) History / Geography/ Civic ICT Maths
5.30-7.00am 7.30- 9.00pm 2.30-3.30pm 9.15-10.45am
(Science)
6.00-7.30pm
Grade 8
Wednesday Thusday Saturday Sunday
(Sinhala) ICT History / Geography/ Civic Maths
5.30-7.00am 8.00-9.00pm 11.00-12.30am 11.00-12.30pm
(Science)
6.00-7.30pm
Grade 9
Thusday Saturday Sunday
(Sinhala) ICT Maths
5.30-7.00am 7.00-8.00pm 5.30-7.00am
(Science) History / Geography/ Civic
6.00-7.30pm 6.00-8.00pm
Grade 10
Thusday Friday Sunday
Civic Sinhala Maths
8.00-10.00pm 5.30-7.00am 1.00-3.00pm
Science History
6.00-8.00pm 3.00-5.00pm
Geography
8.00-10.00pm
Grade 11
Monday Thusday Saturday Sunday
History – G2 Civic Sinhala Maths
7.30 – 9.30pm 6.00-8.00pm 5.00-7.00am 8.00-10.00pm
Geography History – G1
7.30-9.30pm 4.00-6.00pm
Science
8.30-10.30pm


විමසන්න:- 
 0713 700 600 / 0714 444 418