11 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය ලංකා සිතියම් ලකුණු කිරීම තුන්වන කොටස
| | |

11 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය ලංකා සිතියම් ලකුණු කිරීම තුන්වන කොටස

“11_ශ්‍රේණිය බුද්ධ_ධර්මය” ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය (3)
| | |

“11_ශ්‍රේණිය බුද්ධ_ධර්මය” ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය (3)

මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් වන අතර අදාල විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව සකසා ඇත. 【සැලකිය යුතුයි.】 සියලුම ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු සපයන්න අංක 1 සිට 40 තෙක් ප්‍රශ්නවලට දී ඇති 1, 2, 3, 4, පිළිතුරුවලින් නිවැරැදි හෝ වඩාත් ගැළපෙන පිළිතුර තෝරන්න දී ඇති කාලය තුළ සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. (කාලය පැය 1 යි) (මුලු…

10 ශ්‍රේණිය භූගෝල විද්‍යාව – පළමු පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය
|

10 ශ්‍රේණිය භූගෝල විද්‍යාව – පළමු පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය

ශිල්ප දනව්ව අන්තර්ජාල අධ්‍යාපනික සත්කාරය. 10 ශ්‍රේණිය භූගෝල විද්‍යාව පෙළ පොතේ පළමු පාඩම හොඳින් කියවා තේරුම් ගෙන මෙම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සපයන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව සකසා ඇත. අවසාන ප්‍රශ්නය තෙක්ම පිළිතුරු සපයා මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පහතින්ම ඇති Send me a copy of my responses යන ස්ථානායේ වම් පසින් ඇති බොත්තම දකුණු පසුට…

“10_ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය” දහවන පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය
|

“10_ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය” දහවන පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය

ශිල්ප දනව්ව අන්තර්ජාල අධ්‍යාපනික සත්කාරය. 10 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය පෙළ පොතේ දහවන පාඩම හොඳින් කියවා තේරුම් ගෙන මෙම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සපයන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව සකසා ඇත. අවසාන ප්‍රශ්නය තෙක්ම පිළිතුරු සපයා මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පහතින්ම ඇති Send me a copy of my responses යන ස්ථානායේ වම් පසින් ඇති බොත්තම දකුණු පසුට කර…

10 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය – නවවන පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය
|

10 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය – නවවන පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය

“10_ශ්‍රේණිය_ඉතිහාසය” නවවන පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය ශිල්ප දනව්ව අන්තර්ජාල අධ්‍යාපනික සත්කාරය. 10 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය පෙළ පොතේ නවවන පාඩම හොඳින් කියවා තේරුම් ගෙන මෙම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සපයන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව සකසා ඇත. අවසාන ප්‍රශ්නය තෙක්ම පිළිතුරු සපයා මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පහතින්ම ඇති Send me a copy of my responses යන ස්ථානායේ වම්…

11ශ්‍රේණිය බුද්ධ ධර්මය – ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය (1)
| | |

11ශ්‍රේණිය බුද්ධ ධර්මය – ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය (1)

මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් වන අතර අදාල විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව සකසා ඇත.【සැලකිය යුතුයි.】සියලුම ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු සපයන්නඅංක 1 සිට 40 තෙක් ප්‍රශ්නවලට දී ඇති 1, 2, 3, 4, පිළිතුරුවලින් නිවැරැදි හෝ වඩාත් ගැළපෙන පිළිතුර තෝරන්නදී ඇති කාලය තුළ සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. (කාලය පැය 1 යි) (මුලු ලකුණු එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු…

10ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය – අටවන පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය
|

10ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය – අටවන පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය

ශිල්ප දනව්ව අන්තර්ජාල අධ්‍යාපනික සත්කාරය. 10 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය පෙළ පොතේ අටවන පාඩම හොඳින් කියවා තේරුම් ගෙන මෙම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සපයන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව සකසා ඇත. අවසාන ප්‍රශ්නය තෙක්ම පිළිතුරු සපයා මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පහතින්ම ඇති Send me a copy of my responses යන ස්ථානායේ වම් පසින් ඇති බොත්තම දකුණු පසුට කර…

10ශ්‍රේණිය සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය (උතුරු මැද පලාත) තුන්වන වාරය
|

10ශ්‍රේණිය සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය (උතුරු මැද පලාත) තුන්වන වාරය

10 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය – හත්වන පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය
| | |

10 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය – හත්වන පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය

ශිල්ප දනව්ව අන්තර්ජාල අධ්‍යාපනික සත්කාරය. 10 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය පෙළ පොතේ හත්වන පාඩම හොඳින් කියවා තේරුම් ගෙන මෙම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සපයන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව සකසා ඇත. අවසාන ප්‍රශ්නය තෙක්ම පිළිතුරු සපයා මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පහතින්ම ඇති Send me a copy of my responses යන ස්ථානායේ වම් පසින් ඇති බොත්තම දකුණු පසුට කර…