11 ශ්‍රේණිය අවසාන වාර පරීක්ෂණය බස්නාහිර පලාත 2020 (විද්‍යාව)
|

11 ශ්‍රේණිය අවසාන වාර පරීක්ෂණය බස්නාහිර පලාත 2020 (විද්‍යාව)

සාමාන්‍ය පෙළ ඉතිහාසය ප්‍රශ්න පත්‍ර මෙතෙක් සැකසුන ආකාරය…
| | |

සාමාන්‍ය පෙළ ඉතිහාසය ප්‍රශ්න පත්‍ර මෙතෙක් සැකසුන ආකාරය…

සාමාන්‍ය පෙළ ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය
|

සාමාන්‍ය පෙළ ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය

සාමාන්‍ය පෙළ සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය
| |

සාමාන්‍ය පෙළ සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය

සාමාන්‍ය පෙල භූගෝල විද්‍යාව ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය
|

සාමාන්‍ය පෙල භූගෝල විද්‍යාව ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය

සාමාන්‍ය පෙල විද්‍යාව ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය
|

සාමාන්‍ය පෙල විද්‍යාව ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය

“11ශ්‍රේණිය භූගෝල විද්‍යාව” උපකාරක බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය – 02
|

“11ශ්‍රේණිය භූගෝල විද්‍යාව” උපකාරක බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය – 02

ශිල්ප දනව්ව අන්තර්ජාල අධ්‍යාපනික සත්කාරය. 10 හා 11 ශ්‍රේණිය භූගෝල විද්‍යාව පෙළ පොත් ඉතා හොඳින් කියවා තේරුම් ගෙන මෙම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සපයන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව සකසා ඇත. අවසාන ප්‍රශ්නය තෙක්ම පිළිතුරු සපයා මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පහතින්ම ඇති Send me a copy of my responses යන ස්ථානායේ වම් පසින් ඇති බොත්තම දකුණු…

ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය හා ගිණුම්කරණය ලකුණු ලබාදීම පටිපාටිය
|

ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය හා ගිණුම්කරණය ලකුණු ලබාදීම පටිපාටිය

“අ.පො.ස සා/පෙළ භූගෝල විද්‍යාව” – උපකාරක බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය
|

“අ.පො.ස සා/පෙළ භූගෝල විද්‍යාව” – උපකාරක බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය

ශිල්ප දනව්ව අන්තර්ජාල අධ්‍යාපනික සත්කාරය. 10 හා 11 ශ්‍රේණිය භූගෝල විද්‍යාව පෙළ පොත් ඉතා හොඳින් කියවා තේරුම් ගෙන මෙම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සපයන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව සකසා ඇත. අවසාන ප්‍රශ්නය තෙක්ම පිළිතුරු සපයා මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පහතින්ම ඇති Send me a copy of my responses යන ස්ථානායේ වම් පසින් ඇති බොත්තම දකුණු…

11 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය ලංකා සිතියම් ලකුණු කිරීම තුන්වන කොටස
| | |

11 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය ලංකා සිතියම් ලකුණු කිරීම තුන්වන කොටස