6 ශ්‍රේණිය – සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපන බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය
|

6 ශ්‍රේණිය – සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපන බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය

ආදරණීය දුවේ පුතේ, ඔබේ සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපන විෂය දැනුම ඉහළ නංවා ගැනීමට පෙළ පොත ඇසුරින් සකස් කර ඇති මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය උපකාර වනු ඇතැයි අප විශ්වාස කරමු. ප්‍රශ්න සියල්ලට ම පිළිතුරු ලියන්න. (කාලය විනාඩි 40යි ) සෞඛ්‍ය පමණක් නොව අනෙකුත් සියලුම විෂයන් අතරින් ඔබට තනිවම ඉගෙන ගැනීමට අපහසු විෂයන් අපගේ Online පන්තිවලට සහභාගී වී…

6 ශ්‍රේණිය බුද්ධ ධර්මය පළමු පාඩම – බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය

6 ශ්‍රේණිය බුද්ධ ධර්මය පළමු පාඩම – බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය

6 ශ්‍රේණිය බුද්ධ ධර්මය පළමු පාඩම සහ ඊට අදාලව ශිල්ප දනව්ව Online ICT පන්තියේ සාකච්ඡා කළ අප වෙබ් අඩවිය මගින් සකස් කළ   නිබන්දනය ඉතා හොඳින් කියවන්න… බුද්ධ ධර්මය පිළිබඳව ඔබ සතු දැනුම ප්‍රමාණවත් නැද්ද.   එසේ නම්, අප අමතන්න…. 0713700600 මතකනේ සියලු දෑ පසකින් තියා ප්‍රශ්න පත්‍රයට පිළිතුරු සපයන්න… අපේ වෙබ් අඩවියට පිවිස නොමිලේ බොහෝ දේ…

” 6ශ්‍රේණිය ” විද්‍යාව බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය (1)

” 6ශ්‍රේණිය ” විද්‍යාව බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය (1)

” 6ශ්‍රේණිය ” විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍රය (1) ශිල්ප දනව්ව “shilpadanauwa” අන්තර්ජාල අධ්‍යාපනික සත්කාරය. 06 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව පාඩම හොඳින් කියවා තේරුම් ගෙන මෙම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සපයන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව සකසා ඇත. අවසාන ප්‍රශ්නය තෙක්ම පිළිතුරු සපයා Submit කරන්න. By චිරන්ත කරුණාරත්න Bsc sp. University of peradeniya. MSc .in environmental science.,PGDE. (සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ…

“6 ශ්‍රේණිය භූගෝල විද්‍යාව”  තුන්වන පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය
|

“6 ශ්‍රේණිය භූගෝල විද්‍යාව” තුන්වන පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය

ශිල්ප දනව්ව අන්තර්ජාල අධ්‍යාපනික සත්කාරය. 06 ශ්‍රේණිය භූගෝල විද්‍යාව පෙළ පොතේ තුන්වන පාඩම හොඳින් කියවා තේරුම් ගෙන මෙම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සපයන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව සකසා ඇත. අවසාන ප්‍රශ්නය තෙක්ම පිළිතුරු සපයා මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පහතින්ම ඇති Send me a copy of my responses යන ස්ථානායේ වම් පසින් ඇති බොත්තම දකුණු පසුට…

6 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය තුන්වන පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය
|

6 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය තුන්වන පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය

ශිල්ප දනව්ව අන්තර්ජාල අධ්‍යාපනික සත්කාරය. 6 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය පෙළ පොතේ තුන්වන පාඩම හොඳින් කියවා තේරුම් ගෙන මෙම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සපයන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව සකසා ඇත. අවසාන ප්‍රශ්නය තෙක්ම පිළිතුරු සපයා මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පහතින්ම ඇති Send me a copy of my responses යන ස්ථානයේ වම් පසින් ඇති බොත්තම දකුණු පසුට කර…

“6 වන ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය” තුන්වන පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය
|

“6 වන ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය” තුන්වන පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය

ශිල්ප දනව්ව අන්තර්ජාල අධ්‍යාපනික සත්කාරය. 6 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය පෙළ පොතේ තුන්වන පාඩම හොඳින් කියවා තේරුම් ගෙන මෙම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සපයන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව සකසා ඇත. අවසාන ප්‍රශ්නය තෙක්ම පිළිතුරු සපයා මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පහතින්ම ඇති Send me a copy of my responses යන ස්ථානයේ වම් පසින් ඇති බොත්තම දකුණු පසුට කර…

6 ශ්‍රේණිය II දෙවන පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය “භූගෝල විද්‍යාව”
|

6 ශ්‍රේණිය II දෙවන පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය “භූගෝල විද්‍යාව”

‍6 ශ්‍රේණිය || සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය || තුන්වන වාරය 2019 ( උතුරු මැද පලාත )
| |

‍6 ශ්‍රේණිය || සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය || තුන්වන වාරය 2019 ( උතුරු මැද පලාත )

6 ශ්‍රේණිය “භූගෝල විද්‍යාව” පළමු පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය
|

6 ශ්‍රේණිය “භූගෝල විද්‍යාව” පළමු පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය

ශිල්ප දනව්ව අන්තර්ජාල අධ්‍යාපනික සත්කාරය. 06 ශ්‍රේණිය භූගෝල විද්‍යාව පෙළ පොතේ පළමුවන පාඩම හොඳින් කියවා තේරුම් ගෙන මෙම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සපයන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව සකසා ඇත. අවසාන ප්‍රශ්නය තෙක්ම පිළිතුරු සපයා මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පහතින්ම ඇති Send me a copy of my responses යන ස්ථානායේ වම් පසින් ඇති බොත්තම දකුණු පසුට…