7 ශ්‍රේණිය – සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපන බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය
|

7 ශ්‍රේණිය – සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපන බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය

ආදරණීය දුවේ පුතේ, ඔබේ සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපන විෂය දැනුම ඉහළ නංවා ගැනීමට පෙළ පොත ඇසුරින් සකස් කර ඇති මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය උපකාර වනු ඇතැයි අප විශ්වාස කරමු. ප්‍රශ්න සියල්ලට ම පිළිතුරු ලියන්න. (කාලය විනාඩි 40යි )සෞඛ්‍ය පමණක් නොව අනෙකුත් සියලුම විෂයන් අතරින් ඔබට තනිවම ඉගෙන ගැනීමට අපහසු විෂයන් අපගේ Online පන්තිවලට සහභාගී වී ඉගෙන…

7 ශ්‍රේණිය භූගෝල විද්‍යාව පළමු පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය

7 ශ්‍රේණිය භූගෝල විද්‍යාව පළමු පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය

ශිල්ප දනව්ව අන්තර්ජාල අධ්‍යාපනික සත්කාරය. 07 ශ්‍රේණිය භූගෝල විද්‍යාව පෙළ පොතේ පළමු පාඩම හොඳින් කියවා තේරුම් ගෙන මෙම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සපයන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව සකසා ඇත. අවසාන ප්‍රශ්නය තෙක්ම පිළිතුරු සපයා මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පහතින්ම ඇති Send me a copy of my responses යන ස්ථානායේ වම් පසින් ඇති බොත්තම දකුණු පසුට…

7ශ්‍රේණිය || 3වන වාරය 2019 || විද්‍යාව ( උතුරු මැද පලාත)
| |

7ශ්‍රේණිය || 3වන වාරය 2019 || විද්‍යාව ( උතුරු මැද පලාත)

ඉතිහාසය 7 ශ්‍රේණිය – දෙවන පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය
|

ඉතිහාසය 7 ශ්‍රේණිය – දෙවන පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය

7 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය පළමු පාඩම – බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය
|

7 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය පළමු පාඩම – බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය

ශිල්ප දනව්ව “shilpadanauwa” අන්තර්ජාල අධ්‍යාපනික සත්කාරය. 7 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය පළමු පාඩම (අපේ පැරණි ජන ජීවිතය) හොඳින් කියවා තේරුම් ගෙන මෙම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සපයන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව සකසා ඇත. අවසාන ප්‍රශ්නය තෙක්ම පිළිතුරු සපයා Submit කරන්න. By Dammika Dassanayake, BA (Geo) Hon’s USJP / MA – Kelaniya