8 ශ්‍රේණිය පුරවැසි අධ්‍යයනය – බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය (ආදර්ශ)
|

8 ශ්‍රේණිය පුරවැසි අධ්‍යයනය – බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය (ආදර්ශ)

ශිල්ප දනව්ව අන්තර්ජාල අධ්‍යාපනික සත්කාරය. 8 ශ්‍රේණිය පුරවැසි අධ්‍යයනය පෙළ පොත් ඉතා හොඳින් කියවා තේරුම් ගෙන මෙම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සපයන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව සකසා ඇත. අවසාන ප්‍රශ්නය තෙක්ම පිළිතුරු සපයා මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පහතින්ම ඇති Send me a copy of my responses යන ස්ථානායේ වම් පසින් ඇති බොත්තම දකුණු පසුට කර…

“8 ශ්‍රේණිය  භූගෝල විද්‍යාව” තුන්වන පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය
|

“8 ශ්‍රේණිය භූගෝල විද්‍යාව” තුන්වන පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය

ශිල්ප දනව්ව අන්තර්ජාල අධ්‍යාපනික සත්කාරය. 08 ශ්‍රේණිය භූගෝල විද්‍යාව පෙළ පොතේ තුන්වන පාඩම හොඳින් කියවා තේරුම් ගෙන මෙම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සපයන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව සකසා ඇත. අවසාන ප්‍රශ්නය තෙක්ම පිළිතුරු සපයා මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පහතින්ම ඇති Send me a copy of my responses යන ස්ථානායේ වම් පසින් ඇති බොත්තම දකුණු පසුට…

8 ශ්‍රේණිය භූගෝල විද්‍යාව – (පළමු හා දෙවන පාඩම්) බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය
|

8 ශ්‍රේණිය භූගෝල විද්‍යාව – (පළමු හා දෙවන පාඩම්) බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය

“භූගෝල_විද්‍යාව” 8 ශ්‍රේණිය (පළමු හා දෙවන පාඩම්) බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය ශිල්ප දනව්ව අන්තර්ජාල අධ්‍යාපනික සත්කාරය. 08 ශ්‍රේණිය භූගෝල විද්‍යාව පෙළ පොතේ පළමුවන පාඩම හොඳින් කියවා තේරුම් ගෙන මෙම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සපයන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව සකසා ඇත. අවසාන ප්‍රශ්නය තෙක්ම පිළිතුරු සපයා මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පහතින්ම ඇති Send me a copy of…

8 ශ්‍රේණිය භූගෝල විද්‍යාව
|

8 ශ්‍රේණිය භූගෝල විද්‍යාව

6 ශ්‍රේණිය සිට අ.පො.ස සා‍/පෙළ දක්වා භූගෝල විද්‍යාව මාර්ගගත(Online) ක්‍රමයට අධ්‍යන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට අප සූදානම්… මෙය සමාජ සත්කාරයකි. ඔබේ මිතුරන් අතර බෙදාහරින්න 11 ශ්‍රේණිය : https://bit.ly/3nLzzNH 10 ශ්‍රේණිය : https://bit.ly/395yIn3 9 ශ්‍රේණිය :  https://bit.ly/3pS7gPG 8 ශ්‍රේණිය : https://bit.ly/2J1dfkk 7 ශ්‍රේණිය : https://bit.ly/35QxxG6 6 ශ්‍රේණිය : https://bit.ly/3nJqMfp Like us : https://www.facebook.com/shilpadanauwa Join with us: https://www.facebook.com/groups/siyarata.edu.lk

8 ශ්‍රේණිය හතරවන පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය…

8 ශ්‍රේණිය හතරවන පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය…

ශිල්ප දනව්ව අන්තර්ජාල අධ්‍යාපනික සත්කාරය. 08 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය පෙළ පොතේ හතරවන පාඩම හොඳින් කියවා තේරුම් ගෙන මෙම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සපයන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව සකසා ඇත. අවසාන ප්‍රශ්නය තෙක්ම පිළිතුරු සපයා මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පහතින්ම ඇති Send me a copy of my responses යන ස්ථානායේ වම් පසින් ඇති බොත්තම දකුණු පසුට කර…

ඉතිහාසය_8_ ශ්‍රේණිය පළමු පාඩම දෙවන බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය
|

ඉතිහාසය_8_ ශ්‍රේණිය පළමු පාඩම දෙවන බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය

ශිල්ප දනව්ව අන්තර්ජාල අධ්‍යාපනික සත්කාරය. 8 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය පෙළ පොතේ දෙවන පාඩම හොඳින් කියවා තේරුම් ගෙන මෙම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සපයන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව සකසා ඇත. අවසාන ප්‍රශ්නය තෙක්ම පිළිතුරු සපයා මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පහතින්ම ඇති Send me a copy of my responses යන ස්ථානායේ වම් පසින් ඇති බොත්තම දකුණු පසුට කර…

8 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය (පළමු පාඩම) බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය

8 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය (පළමු පාඩම) බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය

ශිල්ප දනව්ව “shilpadanauwa” අන්තර්ජාල අධ්‍යාපනයේ සයිබර් තක්සලාව www.siyarata.edu.lk සමග ඔබත් නිරතුරුවම රැදෙන්න. ආරම්භය අභියස සිටින ඔබට බොහෝ ලබාදීමට අප සුදානම්. ප්‍රශ්න පත්‍රය සැකසුම Dammika Dassanayake, BA (Geo) Hon’s – USJP / MA – Kelaniya – ඔබ වෙනුවෙන්ම නොමිලේ ලබාදෙන සේවාවකි.