9 ශ්‍රේණිය – තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ (ICT) පළමු පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය
|

9 ශ්‍රේණිය – තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ (ICT) පළමු පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය

9  ශ්‍රේණිය ICT පළමු පාඩම සහ ඊට අදාලව ශිල්ප දනව්ව Online ICT පන්තියේ සාකච්ඡා කළ අප වෙබ් අඩවිය මගින් සකස් කළ  තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිබන්ධය ඉතා හොඳින් කියවන්න… අනතුරුව පාඩම් කිරීමට උපයෝගී කරගත් සියල්ලම පසෙකින් තබා….. මෙම මාර්ගගත ප්‍රශ්න පත්‍රයට පිළිතුරු සපයන්න. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය කියන්නේ අද ජීවත් වන දරුවන්ගේ අනාගතය විතරක් නොවෙයි……

“9 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය” තුන්වන පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය
|

“9 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය” තුන්වන පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය

ශිල්ප දනව්ව අන්තර්ජාල අධ්‍යාපනික සත්කාරය. 9 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය පෙළ පොතේ තුන්වන පාඩම හොඳින් කියවා තේරුම් ගෙන මෙම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සපයන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව සකසා ඇත. අවසාන ප්‍රශ්නය තෙක්ම පිළිතුරු සපයා මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පහතින්ම ඇති Send me a copy of my responses යන ස්ථානායේ වම් පසින් ඇති බොත්තම දකුණු පසුට කර…

09ශ්‍රේණිය භූගෝල විද්‍යාව – පළමු පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය
|

09ශ්‍රේණිය භූගෝල විද්‍යාව – පළමු පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය

ඉතිහාසය 9 ශ්‍රේණිය දෙවන පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්ණ පත්‍රය
|

ඉතිහාසය 9 ශ්‍රේණිය දෙවන පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්ණ පත්‍රය

ශිල්ප දනව්ව අන්තර්ජාල අධ්‍යාපනික සත්කාරය. 09 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය පෙළ පොතේ දෙවන පාඩම හොඳින් කියවා තේරුම් ගෙන මෙම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සපයන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව සකසා ඇත. අවසාන ප්‍රශ්නය තෙක්ම පිළිතුරු සපයා මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පහතින්ම ඇති Send me a copy of my responses යන ස්ථානායේ වම් පසින් ඇති බොත්තම දකුණු පසට කර…

9 ශ්‍රේණිය හතරවන පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය
|

9 ශ්‍රේණිය හතරවන පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය

ශිල්ප දනව්ව අන්තර්ජාල අධ්‍යාපනික සත්කාරය. 9 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය පෙළ පොතේ හතරවන පාඩම හොඳින් කියවා තේරුම් ගෙන මෙම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සපයන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව සකසා ඇත.අවසාන ප්‍රශ්නය තෙක්ම පිළිතුරු සපයා මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පහතින්ම ඇති Send me a copy of my responses යන ස්ථානායේ වම් පසින් ඇති බොත්තම දකුණු පසුට කර ඊට…

9 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය – පළමු පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය
|

9 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය – පළමු පාඩම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය

ඉතිහාසය 9 ශ්‍රේණිය පළමු පාඩම හොඳින් කියවා තේරුම් ගෙන එම පාඩම ඇසුරින් විෂයය නිර්දේශය අනුව සකස් කර ඇති මෙම බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රයට පිළිතුරු සපයන්න. ශිල්ප දනව්ව “shilpadanauwa” අන්තර්ජාල අධ්‍යාපනික සත්කාරයේ තවත් අදියරකි. Dammika Dassanayake, BA (Geo) Hon’s USJP / MA – Kelaniya www.siyarata.edu.lk